builderall

Σας ?λεγαν κι εσ?ς οι γονε?ς σας ?ταν ?σασταν μικρο? να διαβ?ζετε, να πα?ρνετε καλο?ς βαθμο?ς στο σχολε?ο, ?στε να σπουδ?σετε στο μ?λλον και να ?χετε μ?α δουλει?;

Αν κοιτ?ξετε γ?ρω σας ποιοι ε?ναι αυτο? οι μαθητ?ς του 20, οι περισσ?τεροι ε?ναι υπ?λληλοι, γιατρο?, μηχανικο?, δικηγ?ροι.

?να μεγ?λο ποσοστ? των γον?ων, μ?λιστα, ωθο?ν τα παιδι? τους να σπουδ?σουν μ?α τ?τοια επιστ?μη, ?στε να γ?νουν γιατρο?, δικηγ?ροι ? μηχανικο?, για να ?χουν μ?α καλ? δουλει?.

Αν υποθ?σουμε ?τι ?νας γιατρ?ς ?χει ?να ετ?σιο εισ?δημα 25,000 ευρ?, τ?τε το 50-60% αυτο? του ποσο? δ?νεται για φ?ρους, ?ρα απομ?νουν 12,500 ευρ?.

Απ? αυτ? τα χρ?ματα, χρει?ζεται να πληρ?σει τα βασικ? ?ξοδα για να ζ?σει, ?πως τροφ?, κατοικ?α, μετακ?νηση, λογαριασμο?ς, ψυχαγωγ?α και ?σως την αποπληρωμ? εν?ς δανε?ου ? μιας πιστωτικ?ς κ?ρτας.

Τα χρ?ματα που θα απομ?νουν στην τσ?πη του δε θα ε?ναι μεγαλ?τερα απ? 500 ευρ? το χρ?νο.

Μπορε? επομ?νως κ?ποιος να θεωρηθε? πλο?σιος ? επιτυχημ?νος με ?να τ?τοιο καθαρ? εισ?δημα;

Σ?μφωνα με τον εκατομμυριο?χο Robert Kiyosaki, συγγραφ?α του βιβλ?ου ??rich dad poor dad??, υπ?ρχουν 4 κατηγορ?ες εργαζομ?νων, οι οπο?οι πληρ?νουν φ?ρους ως εξ?ς:

1. Οι αυτοαπασχολο?μενοι (γιατρο?, δικηγ?ροι, πολιτικο? μηχανικο?) πληρ?νουν 60% σε φ?ρους.

2. Οι υπ?λληλοι (δημ?σιοι ? ιδιωτικο?) πληρ?νουν 40% σε φ?ρους.

3. Οι επιχειρηματ?ες πληρ?νουν 20% και τ?λος

4. Οι επενδυτ?ς και οι entrepreneurs πληρ?νουν 0% φορολογ?α.

Ας δο?με τ?ρα γιατ? συμβα?νει αυτ?.

Το κρ?τος δεν πα?ρνει χρ?ματα απ? τον μεγ?λο επιχειρηματ?α, δι?τι αυτ?ς δημιουργε? θ?σεις εργασ?ας, ?ρα θα π?ρει τα χρ?ματα απ? τους υπαλλ?λους του μ?σω φορολογ?ας.

My Image

Σκεφτε?τε την Amazon. Ο Jeff Bezos πληρ?νει 0% φορολογ?α, επειδ? ?λοι οι υπ?λληλοι που δουλε?ουν στην Amazon και για την Amazon πληρ?νουν φ?ρους.

Αυτ? βολε?ει τον κρατικ? μηχανισμ?, δι?τι ο Jeff Bezos δημιουργε? εκατομμ?ρια θ?σεις εργασ?ας, απ? τις οπο?ες το κρ?τος θα πα?ρνει τους φ?ρους.

Για να ε?σαι οικονομικ? ανεξ?ρτητος, πρ?πει να επενδ?εις σε κεφ?λαια. Για να το κ?νουμε αυτ?, πρ?πει πρ?τα να κατανο?σουμε τι ε?ναι το κεφ?λαιο.

?να ιδι?κτητο σπ?τι δεν αποτελε? κεφ?λαιο, σε αντ?θεση με αυτ? που πολλο? πιστε?ουν, για δ?ο λ?γους.

Ο πρ?τος ε?ναι δι?τι καλ?πτει μ?α βασικ? αν?γκη, την αν?γκη για στ?γαση και ο δε?τερος λ?γος ε?ναι επειδ? η αξ?α του μει?νεται με την π?ροδο του χρ?νου, λ?γω φυσικ?ς φθορ?ς.

Οτιδ?ποτε μει?νεται η αξ?α του με την π?ροδο του χρ?νου δεν αποτελε? επ?νδυση.

Αντ?θετα, αν ?χεις περισσ?τερα σπ?τια, τα οπο?α νοικι?ζεις, τ?τε θα ?χεις παθητικ? εισ?δημα απ? αυτ? και σε αυτ? την περ?πτωση η κατοικ?α θα αποτελε? κεφ?λαιο.

Οι πλο?σιοι δουλε?ουν για τα κεφ?λαια. Δουλε?ουν για να χτ?σουν και να διατηρ?σουν κεφ?λαια, τα οπο?α θα τους αποφ?ρουν χρ?ματα, τα οπο?α θα επανεπενδ?σουν σε κεφ?λαια κ.ο.κ.

Η μεσα?α τ?ξη δουλε?ει για να ξοδε?ει λεφτ?. Σπαταλ? τα χρ?ματα αυτ? σε αγαθ? και υπηρεσ?ες, απ? τα οπο?α δεν μπορε? να βγ?λει ξαν? χρ?ματα.

Οι επενδ?σεις, η δημιουργ?α κεφαλα?ου και το χτ?σιμο μ?ας online επιχε?ρησης εμπερι?χουν ρ?σκο.

Εδ? ?γκειται η διαφορ? μεταξ? του μαθητ? του 20 και του μαθητ? του 10.

Ο αριστο?χος μαθητ?ς δεν ?χει μ?θει να αποτυγχ?νει. Πα?ρνει σε ?λα τα μαθ?ματα και σε ?λα τα διαγων?σματα π?νω απ? 19. Το 15 θα αποτελο?σε αποτυχ?α για αυτ?ν. Δεν ?χει ?ρθει αντιμ?τωπος με την αποτυχ?α και πιθαν?ν αν ερχ?ταν να μην μπορο?σε να τη διαχειριστε?.

Στα πρ?τα β?ματ? τους ?λοι οι επενδυτ?ς και entrepreneurs αποτυγχ?νουν. Κ?νουν λ?θη, χ?νουν χρ?ματα και χρ?νο και αποτυγχ?νουν. Το 90% των ν?ων online επιχειρ?σεων αρχικ? αποτυγχ?νει.

Οι περισσ?τεροι ?νθρωποι απογοητε?ονται τ?σο πολ? με την αποτυχ?α, που τα παρατο?ν. Για να πετ?χεις ?μως, δεν υπ?ρχει ?λλος δρ?μος παρ? μ?νο να περ?σεις μ?σα απ? μια σειρ? εμποδ?ων, δυσκολι?ν και αποτυχι?ν.

My Image

Αν δεν ε?σαι εξοικειωμ?νος με την ιδ?α της αποτυχ?ας, δε θα καταφ?ρεις να γ?νεις entrepreneur.

Οι αριστο?χοι μαθητ?ς θα προτιμ?σουν να βρουν μ?α ασφαλ? δουλει?, με ?ναν σ?γουρο σταθερ? μισθ?, σε μ?α επιχε?ρηση η οπο?α ?χει χτιστε? απ? ?ναν μαθητ? του 10, ο οπο?ος π?ρε το ρ?σκο, απ?τυχε πολλ?ς φορ?ς, επ?νδυσε και στο τ?λος τα κατ?φερε.

?ταν οι περισσ?τεροι γονε?ς λ?νε στα παιδι? τους να διαβ?σουν και να σπουδ?σουν, ?στε να ?χουν μ?α τ?τοια ??σ?γουρη?? δουλει?, το κ?νουν απ? ?γνοια. ?τσι μεγ?λωσαν και ?τσι ?μαθαν.

Μην ξεχν?με, επ?σης, ?τι οι καιρο? αλλ?ζουν. Οι γονε?ς μας ?ζησαν σε μ?α εποχ? χωρ?ς ?ντερνετ και κινητ? τηλ?φωνα, ?που οι ευκαιρ?ες για παθητικ? εισ?δημα και οικονομικ? ελευθερ?α ?ταν περιορισμ?νες.

Πλο?σιος δε θα γ?νεις απ? τη μ?α μ?ρα στην ?λλη. Ε?ναι μ?α διαδικασ?α που περιλαμβ?νει πολ? περισσ?τερα απ? το να βγ?λεις χρ?ματα.

Στο τ?λος, δε θα ?χει καμ?α σημασ?α το π?σα χρ?ματα απ?κτησες, αλλ? το ποιος ?γινες μ?σα απ? τη διαδικασ?α να βγ?λεις χρ?ματα.

Θα ?χεις ?ναν τελε?ως διαφορετικ? τρ?πο σκ?ψης, ο οπο?ος θα σε οπλ?ζει με δ?ναμη, θ?ρρος και αυτοπεπο?θηση.

Χρει?ζεται πολ? χρ?νο, στον οπο?ο θα περ?σεις μ?σα απ? μ?α σειρ? δοκιμασι?ν, θα αποτ?χεις πολλ?ς φορ?ς, αλλ? το σημαντικ? ε?ναι να ?χεις ?ναν στ?χο. Να μην τα παρατ?σεις. Βρες το δικ? σου κ?νητρο, τις σκ?ψεις εκε?νες που σε δραστηριοποιο?ν και σου δ?νουν δ?ναμη. Κ?θε φορ? που θα αποτυγχ?νεις να θυμ?σαι γιατ? ξεκ?νησες.

Πηγ?: Why ''A'' students work for ''C'' students by Robert Kiyosaki